AKTUALIZACJA [08.10.2020] COVID-19 - najważniejsze informacje

Zarządzenia/komunikaty Dziekana WZiKS UJ:

 • komunikat z dnia 8 października 2020 roku w sprawie zasad i zaleceń dotyczących przebywania studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych w budynku WZiKS oraz obsługi studenta w okresie pandemii ---LINK---;
 • komunikat w sprawie organizacji pracy Biblioteki Wydziałowej od 28 września br. ---LINK---;
 • komunikat w sprawie zasad realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021 oraz organizacji zimowej sesji egzaminacyjnej ---LINK---;
 • pismo Dziekana WZiKS UJ prof. dra hab. Piotra Jedynaka z dnia 17 lipca 2020 roku dot.  sposobu przeprowadzania zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 ---LINK---;
 • komunikat z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie zasad przeprowadzania stacjonarnych egzaminów dyplomowych (w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) ---LINK---;
 • komunikat z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie organizacji pracy Biblioteki Wydziałowej WZiKS od dnia 25 maja br. ---LINK---;
 • komunikat z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zasad realizacji zajęć w semestrze letnim r.a. 2019/2020, organizacji letniej sesji egzaminacyjnej oraz przebiegu egzaminów dyplomowych na WZiKS UJ ---LINK---;
 • w związku z trwającym stanem zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 informujemy, że decyzją Pana Dziekana prof. Piotra Jedynaka budynek WZiKS UJ został zamknięty dla osób z zewnątrz. Jednocześnie informujemy, że pracownicy sekretariatów dydaktycznych pracują w systemie pracy zdalnej;
 • komunikat z dnia 12 marca 2020 roku dotyczący zasad obsługi studentów ---LINK---;
 • komunikat z dnia 11 marca 2020 roku dotyczący zasad regulujących tryb dostosowania zajęć do formy zdalnej ich prowadzenia w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa ---LINK---;
 • komunikat z dnia 10 marca 2020 roku dotyczący przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 ---LINK---.

Zarządzenia/komunikaty Rektora UJ:

 • zarządzenie nr 61 z 19 czerwca 2020 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 46 Rektora UJ z 12 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku oraz uchylenia zarządzenia nr 24 Rektora UJ z 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zarządzenia nr 28 Rektora UJ z 13 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnego trybu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego ---LINK---;
 • zarządzenie nr 46 z 12 maja 2020 roku w sprawie: zasad funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku oraz uchylenia zarządzenia nr 24 Rektora UJ z 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zarządzenia nr 28 Rektora UJ z 13 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnego trybu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego ---LINK---;
 • zarządzenie nr 41 z 29 kwietnia 2020 roku w sprawie: zasad regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ---LINK---;
 • komunikat dot. nadzwyczajnego trybu pracy, określonego w wydanych dotychczas wewnętrznych aktach prawnych UJ. Tryb zdalny został przedłużony do 15 maja br. ---LINK---;
 • zarządzenie nr 32 z 31 marca 2020 roku w sprawie: szczególnych zasad pobierania opłat od studentów i doktorantów w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ---LINK---;
 • zarządzenie nr 30 z 17 marca 2020 roku w sprawie: zasad regulujących tryb dostosowania zajęć do formy zdalnej ich prowadzenia w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 ---LINK---;
 • zarządzenie nr 29 z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie: przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne w związku z zawieszeniem kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim ---LINK---;
 • [uchylone] zarządzenie nr 24 z 10 marca 2020 roku w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego ---LINK---.

Inne ważne komunikaty:

 • komunikat Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej oraz Prorektora UJ ds. dydaktyki z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie: organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z COVID-19(z wyłączeniem Collegium Medicum) ---LINK---;
 • wszystkie legitymacje studenckie z terminami ważności 31.03.2020 oraz 31.10.2020 są ważne do 29.11.2020 r., bez konieczności fizycznego ich przedłużania. Podstawą są tu: art. 51b ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 695), który mówi między innymi, iż w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r (Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 911) wprowadzające na obszarze kraju od dnia 25.05.2020 r. do dnia 30.09.2020 r. ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni.
 • rozporządzenie MNiSW przedłużające ważność legitymacji studenckich do 31.05.2020 r. bez konieczności ich elektronicznego przedłużania. Przepis ten dotyczy wszystkich legitymacji studenckich, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze 2019/2020 ---LINK---.
   
Data opublikowania: 01.04.2020
Osoba publikująca: Jurand Skrzypek